Algemene voorwaarden

Tussen OPDRACHTGEVER en OPDRACHTNEMER (Logic in Motion bvba, Ondernemingsnr: BE 0895007616 met maatschappelijke zetel te Léon Stynenstraat 50 bus 004 – 2000 Antwerpen, België) worden volgende algemene voorwaarden bepaald voor aangenomen projecten.

1. Overeenkomst

a. Aangezien de opdrachtgever nood heeft aan wel bepaalde Digitale Marketing ondersteunde diensten;

b. Logic in Motion over de knowhow beschikt en bekwaam is om de opdrachtgever deze diensten te verlenen

c. Huidige overeenkomst, met haar bijlagen, de voorwaarden vastlegt waaronder de opdrachtnemer de haar toevertrouwde opdrachten zal uitvoeren.

2. Aanvang en duur van de basisovereenkomst

Deze overeenkomst is van onbepaalde duur, tenzij expliciet anders vermeldt in het aannemingscontract of eenvoudige bestelbon. Er kan door beide partijen aan deze basisovereenkomst een einde worden gesteld mits een schriftelijke opzegging van drie maanden te respecteren. Deze opzeggingstermijn neemt een aanvang op de postdatum van het schrijven.

3. Bijlagen

a. Per project waarvoor de opdrachtgever een beroep doet op de diensten van de Logic in Motion, zal een bijlage aan huidige overeenkomst worden toegevoegd. Al de hierna afgesloten bijlagen zullen verwijzen naar bovenstaand contractnummer, en bijgevolg aan de modaliteiten van deze overeenkomst onderworpen zijn.

b. Diensten welke door de opdrachtgever worden aangevraagd doch niet in huidige overeenkomst of haar bijlagen zijn opgenomen doch welke Logic in Motion aanvaardt uit te voeren, zullen deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst en dusdanig gefactureerd worden.

c. De opzegging van de basisovereenkomst laat de duur van het in kader van deze overeenkomst overeengekomen en nog lopende opdrachten, conform de bijlage, onaangetast met dien verstande dat alle niet of nog niet gelichte opties tot verlenging komen te vervallen.

d. De opdrachten die in het kader van deze basisovereenkomst door Logic in Motion werden aanvaard zijn van welbepaalde duur. De specifieke afspraken en de duurtijd van elke opdracht worden vermeld in de bijlage. De duurtijd kan eventueel verlengd worden. Deze verlenging dient in onderling overleg te gebeuren, en zal deel uitmaken van een nieuwe bijlage.

4. Verduidelijking van bijlagen

a. Opdrachtbeschrijving – uitvoering van de werken
In het kader van deze overeenkomst worden, voor zoverre in de bijlage niet anders vermeld, de opdrachten beschouwd als middelenverbintenis. Logic in Motion is slechts verantwoordelijk voor het leveren diensten en materialen zoals in de bijlagen beschreven teneinde het gewenste resultaat naar goed vermogen te realiseren.

b. Logic in Motion verbindt er zich toe de grootst mogelijke vakkennis, beroepservaring, integriteit en vakkundigheid aan te wenden voor elk project dat wordt aanvaard. Logic in Motion zet slechts uitvoerders in die voldoende gekwalificeerd en opgeleid zijn voor de uit te voeren werken.

c. Kwaliteitscontrole – voortgang van de werken
Logic in Motion verbindt er zich toe om bijzondere aandacht te schenken aan de kwaliteit van het geleverde werken. Op regelmatige basis, en dit in onderling overleg met de opdrachtgever, zal er een rapportering gebeuren over de status van de voortgang.

d. Locatie
De opdracht zal worden uitgevoerd op de plaats of plaatsen die vermeld staan in de bijlage.

e. Kosten

i. Additionele kosten die kaderen in projecten, zullen slechts na goedkeuring van de opdrachtgever worden gemaakt.

ii. Voor het uitvoeren van het project op andere locaties dan vermeldt in bijlage (België of buitenland), wordt een bijkomende vergoeding aangerekend.

iii. Bijkomende reistijden worden vergoed volgens de uurtarieven welke in bijlage zijn vermeld.

iv. Indien verblijfskosten noodzakelijk blijken, vallen deze ten laste van de opdrachtgever. Logic in Motion zal hiervoor een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever vragen.

5. Opzeggingsmodaliteiten door de partijen

a. De opdracht kan vroegtijdig worden beëindigd, indien Logic in Motion niet langer het project kan uitvoeren omwille van ziekte, overmacht ed. Logic in Motion zal er echter alles aan doen om tot een oplossing te komen.

b. In geval de opdrachtgever geen kredietwaardigheid meer geniet, hetzij uitstel van betaling of een gerechtelijk akkoord heeft verkregen of aangevraagd, hetzij in kennelijke staat van faillissement verkeert, of indien op zijn goederen beslag is gelegd, zal Logic in Motion de overeenkomst onmiddellijk en zonder opzeg kunnen beëindigen, door middel van een aangetekend schrijven, gericht aan de opdrachtgever.

c. In geval van niet of laattijdige betaling, dwz 45 dagen na factuurdatum, van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, kan de opdrachtnemer de overeenkomst beëindigen 14 dagen na schriftelijke en aangetekende aanmaning en ingebrekestelling.

6. Wederzijdse verplichtingen

a. Verplichtingen van de opdrachtgever

i. In overeenstemming met de wet betreffende het welzijn van de werknemers van 04 augustus 1996, meer bepaald hoofdstuk IV (Specifieke beschikkingen met betrekking tot externe aannemingswerken): de opdrachtgever is ertoe verplicht aan Logic in Motion informatie te verstrekken met betrekking tot de risico’s die inherent zijn aan de activiteit van de klant en tot de maatregelen betreffende het welzijn van de werknemers in zijn lokalen.

ii. De opdrachtgever verbindt er zich toe om aan Logic in Motion alle relevante informatie, documenten, materialen, e.d. te bezorgen die nodig zijn om het project of de diensten goed uit te voeren.

b. Verplichtingen van Logic in Motion:

i. De opdrachtnemer zal er op toezien en alles in het werk stellen wat billijkerwijze mogelijk is om de geldende regels en reglementeringen betreffende veiligheid, arbeidsbescherming e.d. op de locatie van uitvoering na te leven, voor zover deze zijn meegedeeld. De uitvoerder wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van alle wezenlijke inbreuken op deze regels en reglementeringen.

ii. Logic in Motion handelt als een onafhankelijke aannemer en zal niet het recht hebben noch de macht of autoriteit om verplichtingen aan te gaan, uitdrukkelijk of stilzwijgend voor rekening van de opdrachtgever en zal niet gemachtigd zijn hem te vertegenwoordigen als haar tussenpersoon behalve indien uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen in een respectievelijke bijlage.

c. Het huidige contract en zijn bijlagen worden beschouwd als zijnde confidentieel tussen beide partijen. Geen enkel element uit deze overeenkomst en haar bijlagen mag worden kenbaar gemaakt aan derden met uitzondering van die elementen noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht en waarvoor de partijen uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

d. Logic in Motion zal aan de opdrachtgever, voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden, informatie verschaffen over onderaannemers die bij de opdracht betrokken worden. Logic in Motion behoudt zich het recht om in het kader van projecten medewerkers of onderaannemers te vervangen indien dit nodig blijkt.

e. Logic in Motion zal in de mate van het mogelijke rekening te houden met de bij de klant gebruikelijke werkuren en werkdagen. In principe wordt geen prestatie voorzien op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst.

7. Sociale en fiscale wetgeving

Logic in Motion erkent conform te zijn met en te handelen naar de Belgische Sociale Zekerheid, Fiscale wetgeving en Handelswetgeving. Zij verzekert zich van dezelfde conformiteit naar uitvoerder of eventuele onderaannemers.

8. Facturatie en betalingsvoorwaarden

a. Logic in Motion zal de uitgevoerde werken op basis van de in de bijlage vermelde modaliteiten aan de opdrachtgever factureren. De prestaties zullen worden vastgesteld, middels het rapporteren van uren, of tussentijdse opleveringen met goedkeuring van de opdrachtgever.

b. Indien van toepassing zal de opdrachtgever wekelijks of maandelijks de door de uitvoerder gepresteerde uren voor akkoord aftekenen welke hem daartoe door de opdrachtnemer zal worden voorgelegd. Deze zullen de basis voor facturatie vormen.

c. De tarieven en andere bedragen vermeld door Logic in Motion zijn steeds exclusief B.T.W. en alle andere eventueel door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen.

d. Alle klachten moeten gedaan worden binnen de 5 dagen na datum van de factuur. De op de vervaldagen niet betaalde facturen worden zonder enige waarschuwing verhoogd met de wettelijke intrestvoet, te rekenen vanaf de vervaldatum, alsmede met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, doch met een minimum van 50 euro. Tevens zal er een dossier worden opgestart bij C&J Creditservices die voor ons de opvolging van het debiteurenbeheer zullen waarnemen.

9. Overname personeel

Opdrachtgever verplicht zich ertoe om, gedurende deze overeenkomst en gedurende een jaar na afloop ervan geen rechtstreekse noch onrechtstreekse samenwerking aan te gaan met personen welke bij Logic in Motion in dienst zijn of waren tot voor zes maanden. Het betreft hier zowel een dienstverband als welke contractuele relatie dan ook tussen deze personen en de opdrachtgever. Bij overtreding van de bepaling van dit artikel zal de overtreder gehouden zijn tot betaling van een ernstige forfaitaire schadevergoeding van € 25.000 per inbreuk, onverminderd het recht van de benadeelde partij om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van de effectieve schade.

10. Geheimhouding

a. Beide partijen zullen het beroepsgeheim bewaren met betrekking tot al wat zij tijdens de uitvoering van het contract vernomen heeft van de andere partij.

b. Zo zal ondermeer Logic in Motion de systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie werkinstructies, adressenbestanden, prijslijsten, enz. niet vruchtbaar maken noch tijdens de duur van het project, noch na beëindiging ervan. Hij zal er zorg voor dragen dat de hem toevertrouwde informatiedragers niet worden misbruikt. . Bij beëindiging van het project is Logic in Motion alle materialen, informatiedragers en apparatuur die hem ter beschikking werden gesteld door de opdrachtgever of terug te bezorgen, en hiervan geen kopieën te behouden.

c. Logic in Motion kan, indien gevraagd, het bewijs leveren dat de bij de werkzaamheden betrokken onderaannemers kennis genomen hebben van deze clausule en deze volledig onderschrijven.

11. Eigendomsrecht

a. Beide partijen erkennen kennis te hebben van de wettelijke bepalingen betreffende het auteursrecht.

b. In overeenstemming met de bepalingen van de Wet betreffende het auteursrecht draagt Logic in Motion alle vermogensrechten, over aan de opdrachtgever als volgt:

c. De broncode blijft eigendom van de opdrachtgever. Logic in Motion heeft echter wel het recht op deze broncode deels of volledig te hergebruiken in het kader van andere opdrachten.

d. Alle door opdrachtnemer zelf ontwikkelde audiovisuele elementen (grafisch uitgewerkte modules, foto’s, video’s ed) blijven eigendom van de Logic in Motion. Deze verleent echter het recht aan deopdrachtgever om deze in het kader van deze overeenkomst en desbetreffende bijlage(n) aan te wenden.

i. Deze overdracht van alle vermogensrechten geldt voor alle nu bestaande exploitatiewijzen: analoge en digitale (her)publicatie, (her)uitzending, reproductie en afdruk in dagbladen, tijdschriften, boeken, digitale en audiovisuele media.

ii. Analoge en digitale archivering, evenals verkoop en iedere andere overdracht voor analoge en digitale archivering.

iii. Opslag in databanken evenals iedere andere overdracht afzonderlijk of samen met andere auteursrechtelijk beschermde werken uit databanken.

iv. Verkoop van reproductie, afdruk of audiovisuele uitzending evenals verkoop en iedere andere overdracht voor reproductie, afdruk of audiovisuele uitzending.

v. Analoog of digitaal ter beschikking stellen van derden, tevens voor alle mogelijke toekomstige exploitatiewijzen.

vi. Bij exploitatie door de opdrachtgever van de overgedragen vermogensrechten op een wijze die onbekend is bij het aangaan van deze overeenkomst, verkrijgt Logic in Motion een deel in de door die exploitatie gemaakte winst. Het betreffende deel in die winst zal in overleg tussen de partijen bepaald worden.

e. De opdrachtgever draagt de gehele auteursrechtelijke verantwoordelijkheid voor aangekochte bestanden (foto, video ed) of software in het kader van deze overeenkomst. Deze zullen door hem worden beheerd volgens de rechten die door de aanbieder van deze diensten of materiaal zijn vooropgesteld. In geval van ongeëigenlijk gebruik, verbindt de opdrachtgever zich tot volledige terugbetaling van alle vergoedingen, uitgaven, kosten en intresten bij onder meer minnelijke schikkingen en veroordelingen.

12. Kopieren van software

Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verbinden zich ertoe om voor de in bijlage vermelde opdracht het absoluut verbod te eerbiedigen om toegankelijke software te misbruiken of te kopiëren.

13. Ongeoorloofd gebruik

De opdrachtgever mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Logic in Motion of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. Hij verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door Logic in Motion. Op eerste verzoek van Logic in Motion zal de klant Logic in Motion hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Logic in Motion die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door Logic in Motion ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Logic in Motion alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van Logic in Motion te claimen. Zo laat Logic in Motion bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van Logic in Motion activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

14. Aansprakelijkheid

a. Logic in Motion erkent de nodige verzekeringscontracten te hebben afgesloten bij solvabele maatschappijen.

b. Logic in Motion is slechts aansprakelijk als eindverantwoordelijke en hoofdaannemer van de opdrachten hem toevertrouwd door de opdrachtgever in het kader van deze overeenkomst en zijn bijlagen. Deze opdrachten worden echter beschouwd als een middelenverbintenis.

c. In geen geval is Logic in Motion aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Logic in Motion kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Logic in Motion netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies zoals voorzien.

15. Beperking contractuele vorderingen in tijd en bedrag

a. Geen enkele vordering kan door partijen worden ingesteld lastens de andere partij meer dan 2 maanden na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering.

b. Daarenboven wordt het bedrag van de eventuele vordering bepaald op maximum de vergoeding van 20% van de projectkost die van toepassing is in bijlage.

c. Deze overeenkomst noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk overgedragen worden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide partijen.

16. Andere

a. Eventuele bijzondere bepalingen, vermeld in de bijlage en afwijkend van de bepalingen in deze overeenkomst, zijn prioritair t.o.v. de bepalingen opgenomen in deze overeenkomst.

b. Indien de uitvoerder niet de opdrachtnemer zelf is, zal Logic in Motion de onderaannemer dezelfde verplichtingen opleggen als welke de opdrachtnemer uit hoofde van deze basisovereenkomst en de desbetreffende bijlage zijn opgelegd.

17. Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Logic in Motion, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Logic in Motion tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Logic in Motion toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@logicinmotion.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot info@logicinmotion.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . Logic in Motion behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

18. Nietigheidsclausule

Indien één of meerdere clausules van deze overeenkomst nietig zouden zijn. blijven de overigen onverminderd voortbestaan en zullen partijen gezamenlijk streven naar het vervangen van de nietige clausule, door een toegelaten clausule die het dichtst aanleunt bij de te vervangen clausule.

19. Rechtbanken en hoven van toepassing

Huidige overeenkomst zal toegepast en geïnterpreteerd worden conform het Belgische recht. In geval van geschil betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige overeenkomst, zullen uitsluitend de rechtbanken en hoven van Antwerpen bevoegd zijn.

Laatste update: 25/11/2021

Vraag je gratis website advies

Vertel iets meer over jezelf, je bedrijf en je doelen en we geven je gratis, vrijblijvend advies voor jouw website!